STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA ZÁKLADNÍ

 

 

Organizace státní jazykové zkoušky základní v jarním termínu

přihlášky nejpozději do

termíny písemné zkoušky

písemná část

ústní část

31. 3. 2005

NJ – pátek 13. května 2005 odpoledne (od 13:00 h)

AJ – sobota 14. května 2005 dopoledne (od 8:30 h)

Kč 1.800,-

 

Kč 500,-

 

Přihláška ke státní jazykové zkoušce základní (dále jen SJZZ)

Přihlášky k SJZZ budou přijímány výhradně na tiskopisech Obchodní akademie, Znojmo, Přemyslovců 4

(k dispozici v kanceláři školy nebo na webu školy http://www.sis.znojmo.cz/oa).

 

Úhrada

Úhrada za písemnou část SJZZ bude realizována prostřednictvím bezhotovostního styku (složenka, bankovní převod) na běžný účet školy č. 86-4529460267/0100. Doklad o zaplacení musí obsahovat přidělený individuální variabilní symbol. Ten získáte osobně s převzetím přihlášky nebo e-mailem (event. poštou) na základě vaší žádosti. Úhradu je nutno uskutečnit do 31. března 2005. Ústní část bude hrazena v hotovosti v den konání před zkouškou samotnou.

 

Podmínky připuštění k SJZZ:

1.        odevzdání řádně vyplněné přihlášky v řádném termínu (tj. do 31. 3. 2005),

2.        předložení dokladu o zaplacení úplaty za SJZZ (viz tabulka výše).

 

Obsah SJZZ (dle Zkušebního řádu – příloha k vyhlášce č. 33/2005 Sb.):

Zaměření na témata denního života v dané jazykové oblasti a České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému a psanému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků 2000 - 2500 lexikálních jednotek.

 

V písemné části zkoušky se u uchazeče ověřuje:

a)      stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu 600 - 800 slov,

b)      dovednosti sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov,

c)       stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v rozsahu asi 5 - 6 minut,

d)      schopnosti používat vybrané mluvnické lexikální struktury.

 

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin. Při ověřování dovedností uvedených v odstavci a) a b) může uchazeč použít slovník (s výjimkou slovníku elektronického).

 

V ústní části zkoušky, která trvá 15 - 20 minut, se u uchazeče ověřuje:

a)      schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života,

b)      dovednost plynně hovořit o daných tématech

 

Bližší informace

informace k oblasti

útvar OA Znojmo / zdroj

telefon / e-mail

pracovník

platby, termíny

sekretariát

telefon, e-mail

515 224 686

vitkova@oaznojmo.cz

Zdeňka Vítková

náplň SJZZ, požadavky, program

jazyková škola

telefon, e-mail

515 224 686

lexova@oaznojmo.cz

Mgr. Eva Lexová

kompletní informace

WEB

http://sis.znojmo.cz/oa

--

 

 

 

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA VŠEOBECNÁ

 

 

 

přihlášky nejpozději do

termíny písemné zkoušky

písemná část

ústní část

31. 3. 2005

NJ – pátek 20. května 2005 odpoledne (od 13:00 hodin)

AJ – sobota 21. května 2005 dopoledne (od 8:30 hodin)

Kč 1.800,-

Kč 800,-

 

Přihláška ke státní jazykové zkoušce všeobecné (dále jen SJZV)

Přihlášky k SJZV budou přijímány výhradně na tiskopisech Obchodní akademie, Znojmo, Přemyslovců 4

(k dispozici v kanceláři školy nebo na webu školy http://sis.znojmo.cz/oa).

 

Úhrada

Úhrada za písemnou část SJZV bude realizována prostřednictvím bezhotovostního styku (složenka, bankovní převod) na běžný účet školy  86-4529460267/0100. Doklad o zaplacení musí obsahovat přidělený individuální variabilní symbol. Ten získáte osobně s převzetím přihlášky  nebo e-mailem (event. poštou) na základě vaší žádosti.  Úhradu je nutno uskutečnit do 31. 3. 2005. Ústní část bude hrazena v hotovosti v den konání zkoušky (před jejím započetím).

 

Podmínky připuštění k SJZV:

1.        odevzdání řádně vyplněné přihlášky v řádném termínu (tj. do 31. 3. 2005),

2.        předložení dokladu o zaplacení úplaty za SJZV (doklad je nutno odevzdat společně s přihláškou).

 

Obsah SJZV (dle Zkušebního řádu – příloha k vyhlášce č. 33/2005 Sb.):

Zaměření na témata denního života a na otázky politického, hospodářského a kulturního dění v dané jazykové oblasti a v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků a znalostí přiměřených náplni základního a středního kurzu v jazykové škole. Od uchazeče se požaduje znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek.

 

V písemné části zkoušky se u uchazeče ověřuje:

a)      stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu 1200 -1400 slov,

b)      dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení či volně zpracovat dané téma v celkovém rozsahu asi 500 slov,

c)       stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v rozsahu asi 8 minut,

d)      schopnost používat vybrané mluvnické lexikální struktury v cizím jazyce.

 

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin. Při ověřování dovedností uvedených v odstavci a) a b) může uchazeč použít slovník (s výjimkou slovníku elektronického).

 

V ústní části zkoušky, která trvá 25 - 30 minut, se u uchazeče ověřuje:

a)      schopnost pohotově a spontánně reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života, plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech,

b)      znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v cizím jazyce,

c)       plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v originále v rozsahu min. 500 str.

 

Bližší informace

informace k oblasti

útvar OA Znojmo / zdroj

telefon / e-mail

pracovník

platby, termíny

sekretariát

telefon, e-mail

515 224 686

vitkova@oaznojmo.cz

Zdeňka Vítková

náplň SJZV, požadavky, program

jazyková škola

telefon, e-mail

515 224 686

lexova@oaznojmo.cz

Mgr. Eva Lexová

kompletní informace

WWW

http://www.sis.znojmo.cz/oa

--