EKONOMICKÉ LYCEUM  78-42-M/002

Obchodní akademie, Znojmo, Přemyslovců 4   

 

Ekonomické lyceum je novým studijním oborem, který má za úkol připravit žáky pro studium ekonomických (případně právních směrů) na vyšších odborných a vysokých školách. Cílem lycea je vybavit žáky znalostmi a dovednostmi v  míře přiměřené potřebám a požadavkům příslušné VOŠ nebo VŠ. Vytváří se tak nová vzdělávací cesta pro značnou část středoškolské populace, která je více teoreticky orientovaná a cílevědomě směřuje k vyššímu než střednímu odbornému vzdělání. Studium je však vhodné i pro zájemce o získání středoškolského vzdělání  na pomezí gymnaziální a odborné přípravy k uplatnění na trhu práce.

 

Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno na osvojování teoretických poznatků, zejména na rozvíjení ekonomického myšlení. V základních předpokladech je orientace na obecně ekonomické disciplíny a klíčové dovednosti ve spojení s rozvojem analytického myšlení. Absolvent ekonomického lycea je připraven aplikovat získané vědomosti v odborném prostředí (kvalifikovaný pracovník), získá však předpoklady a motivaci pro další růst formou studia na vyšší úrovni. Velkou předností je pak právě základní odborná profilace (ekonomika a právo), která výrazně zvyšuje předpoklad úspěchu v dalším studiu (výběr, přijetí, průběh).  

 

Absolvent ekonomického lycea získá složením maturitní zkoušky obecně odborné vzdělání, které předpokládá další studijní ambice. Při nástupu do praxe je však schopen rychle se orientovat a zapracovat do agend nejrůznějšího typu. Získané vědomosti, dovednosti a návyky mají charakter základů obecně odborného ekonomického vzdělání, kredit uplatnitelnosti tohoto typu vzdělání je na úrovni plnohodnotné kvalifikace.

 

Vzdělávací obsah je koncipován ve dvou rovinách. V rovině první, která je povinná pro všechny žáky, je všeobecně vzdělávací základ (v šíři a skladbě gymnaziálního pojetí) doplněn základním odborným (ekonomickým či právním) učivem. Druhou, poměrově menší část, představuje variabilní nabídka výběrových (volitelných) odborných předmětů. Funkcí této vzdělávací složky je vytvořit širší nabídku pro rozhodování o dalším studiu či přímém uplatnění. Navíc je umožněno prohloubení přípravy k předem zvolenému oboru dalšího studia. 

 

Telefon: 515 224 686, 515 224 063 • fax: 515 224 687 • e-mail: oa.znojmo@zn.orgman.cz